Ár gCreidiúintí Glasa

Is é an tIonad Comhdhála, Baile Átha Cliath an chéad ionad comhdhála ar domhan a tógadh neodrach ó thaobh carbóin de. Tá an CCD ar cheann de na hionaid is lú dhíobhála don timpeallacht.

Agus creidiúint ISO 14001 bainte amach againn bliain i ndiaidh oscailt an ionaid in 2010, táimid, agus beimid riamh, tiomanta don inbhuanaitheacht. Déanaimid ár seacht ndícheall barr feabhais a bhaint amach i gcleachtais ghnó agus tá súil againn bheith ar an dream is fearr san earnáil ó thaobh dea-chleachtais chomhshaoil.

Is léir ón gcineál fuinnimh a úsáidimid agus na modhanna athchúrsála a chuirimid i bhfeidhm go bhfuilimid ag iarraidh ionad iomlán glas a chothú agus imeachtaí atá inbhuanaithe a chur ar siúl.

Bainistíocht Dramhaíola

Bainistíocht Dramhaíola

Tá polasaí bainistíochta dramhaíola in úsáid le dul i ngleic le giniúint agus scagadh drámhaíola. Déanaimid monatóireacht rialta ar na figiúirí athchúrsála, ráta a bhíonn níos airde ná 90% go rialta, agus déanaimid iarracht an ráta sin a fheabhsú. Bíonn comhoibriú ann idir Foireann Glantacháin an CCD agus Foireann Fáilte an CCD leis an mbealach is éifeachtaí a aimsiú i mbainistiú ghiniúint, scagadh agus athchúrsáil dhrámhaíola, ní amháin san fhoirgneamh féin, ach do gach imeacht freisin. Leis an tionscnamh seo, tá araidí athchúrsála againn le go mbeidh rannpháirtithe in ann cabhrú linne gearradh siar ar bhruscar.

Éiceatáirgí

Bíonn Foireann Fáilte an CCD ar an airdeall gur táirgí éiceabhácha amháin a chuirtear ar fáil. Bainimid úsáid as naipcíní agus suaithmhaidí adhmaid atá 100% athchúrsáilte, agus déantar na cupáin chaife aon uaire a bhriseadh anuas i ndramhaíol bhreosla athslánaithe soladach. Anuas air sin, is ó sholáthraithe áitiúla a fhaighimid formhór na dtáirgí bia, ina measc, mairteoil agus táirgí sicín. Deimhnítear, mar sin, go mbíonn na béilí úr, ina séasúr féin, agus go dtacaímid le feirmeoirí na háite. Anuas air sin, earraí thrádáil chóir iad an tseacláid, an tae agus an caife. Agus baineann Foireann Glantacháin an CCD úsáid as éadaí agus mapaí micreashnáithín ar féidir a ath-úsáid; táirgí de dhéantús athchúrsáilte iad a nitear ar an láthair. Chomh maith leis sin tá táirgí páipéir athchúrsáilte agus dáileoirí gallúnaigh ar féidir a athlíonadh in úsáid.

Suíomh agus Taisteal

Tá an CCD i ngaireacht siúlóide 10-nóiméad ó lár na cathrach agus is furasta an áit a bhaint amach ar an gcóras iompar poiblí. Agus neart óstán, bialann agus siamsaíochta i ngaireacht siúlóide, laghdófar astúcháin charbóin na rannpháirtithe, i ngan fhios dóibh! Mar chúnamh do na rannpháirtithe go mbeidh turas acu atá neodrach ó thaobh carbóin de, tugaimid deis do chuairteoirí a gcuid astúchán carbóin a sheachaint ar gach modh iompar, ach úsáid a bhaint as áireamhán carbóin ar líne.

Soilsiú agus Fuinneamh

Dírímid ar ídiú fuinnimh a laghdú i gcoitinne, trí sholáthraí fuinnimh inbhuanaithe a fhostú agus trí chórais inbhuanaithe a chur i bhfeidhm, mar an Córas Uathoibreach Comhtháite Foirgnimh (IBAS). Tá roth teirmeach curtha isteach againn atá in ann teas a shábháil, agus aonad teirmeach atá in ann oighear a stóráil - Ice Storage Thermal Unit (ISTU). Trí uisce a fhuarú thar oíche, gineann an gléas seo blocanna móra oighir a leatar i rith an lae agus a dhéanann aerchóiriú tríd an bhfoirgneamh.

Baintear leas as solas an lae sna hallaí iontrála agus sna seomraí cruinnithe beaga, a bhuí le dearadh cliste an fhoirgnimh. Tá braiteoirí gluaiseachta i bhformhór na láithreacha cruinnithe, agus múchtar na soilse nuair nach mbíonn éinne sa seomra, agus is bolgáin solais LED a úsáidimid do na soilse lasmuigh. Chomh maith leis sin, bainimid úsáid as mód codlata ar na ríomhairí agus ar an bhfearas sna hoifigí.

Réiteach Inbhuanaithe 

Mar chúnamh do na rannpháirtithe turas atá neodrach ó thaobh carbóin de a bheith acu, tugaimid deis do chuairteoirí a gcuid astúchán carbóin a sheachaint lenár n-áireamhán carbóin ar líne. Tugaimid comhairle agus noda chomh maith faoi mar is féidir lorg do choise carbóin a laghdú ag an gcéad imeacht eile.

Ár bPolasaí Comhshaoil

Tá an CCD tiomanta don inbhuanacht. Déanaimid ár seacht ndícheall i gcónaí barr feabhais a bhaint amach i gcleachtais ghnó agus tá súil againn bheith ar an dream is fearr san earnáil ó thaobh dea-chleachtais chomhshaoil. Is léir ón gcineál fuinnimh a úsáidimid agus na modhanna athchúrsála a chuirimid i bhfeidhm go bhfuilimid ag iarraidh ionad iomlán glas a chothú agus imeachtaí atá inbhuanaithe a chur ar siúl.

Oibrímid de réir gach foráil dhlí agus de réir gach riachtanas a bhaineann le gnéithe an chomhshaoil, agus is mian linn truailliú a sheachaint agus drochiarmhairt ár ngnó a laghdú.

Cuirimid comhairle ar ár bhfoireann, soláthraithe seribhíse, gcustaiméirí agus soláthraithe faoi conas dea-chultúr comhshaoil a chur chun cinn, agus úsáidimid soláthraithe agus fothchonraitheoirí "a thuigeann cúrsaí comhshaoil", chomh minic agus is féidir.

Táimid tiomanta do bhainistiú éifeachtach fuinnimh agus athchúrsáil dhrámhaíola, ina measc, méid na n-astúchán dochracha a laghdú trí fhuinneamh a shábháil, nós a laghdóidh an iarmhairt cheaptha teasa agus báisteach aigéadach. Chomh maith leis sin, déanaimid athchúrsáil ar pháipéar, aon uair is féidir, agus laghdaímid úsáid pháipéir trí shrian a chur ar chumarsáid, agus trí thionscnaimh uile-chuideachta a chur i bhfeidhm, mar shampla, priontáil ar dhá thaobh leathanaigh.

Áirítear réimse leathan clár, tionscnamh, spriocanna, agus moltaí i measc ár gcleachtais chomhshaoil agus inbhuanaithe.

  • Pleanáil agus Forbairt: Cuirimid dea-chleachtais comhshaoil san áireamh i gcás athchóirithe agus tionscadal nua.
  • Bainistíocht Acmhainní: Déanaimid monatóireacht ar an gCóras Bainistíochta Foirgnimh agus déanaimid tréaniarracht bheith chomh héifeachtach agus is féidir.
  • Ceannach: Tugaimid tús áite do tháirgí agus do sheirbhísí a bhfuil iarmhairt dearfach nó iarmhairt íseal acu ar an timpeallacht.
  • Caighdeán aeir laistigh agus astúcháin sheachtrach aeir: Déanaimid ár ndícheall drochiarmhairtí ceimicí agus truailleán a laghdú.
  • Cúrsaí Iompair: Spreagaimid úsáid iompar poiblí agus táimid páirteach sa “Scéim Rothaíocht chun na hOibre”. Anuas air sin, tugaimid deis do chuairteoirí a gcuid astúchán carbóin a laghdú lenár n-áireamhán carbóin ar líne.
  • Caomhantas: Tacaímid le heagraíochtaí agus le tionscnaimh ghlasa.
  • Bainistíocht dramhaíola: Tá polasaí bainisitíochta drámhaíola in úsáid le dul i ngleic le giniúint agus scagadh drámhaíola.